از شما چه پنهون !

0 %
سامانه شفافیت
شهرداری کرمان
از شما چه پنهون!
 • کشور :
  ایران
 • شهر:
  کرمان
 • سن شهرداری :
  ۱۰۰ سال
 • جمعیت شهر کرمان(سرشماری ۹۵)
  531,451 نفر
 • تعداد منطقه شهری
  ۵ منطقه
 • تعداد پرسنل مستقیم
  ۲۱۸۰ نفر
 • تعداد معاونت ها
  5 معاونت
 • تعداد سازمان ها
  11 سازمان
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال ۹۹
وصولی قطعی سال ۹۸
وصولی قطعی سال ۹۷
وصولی قطعی سال ۹۶


اطلاعات ثبتی شهرداری کرمان
 • شماره ثبت : 1111
 • شماره اقتصادی : 411369641636
 • شناسه ملی : 14002736620
 • کد پستی : 7614764446

سامانه شفافیت
شهرداری کرمان

تصویر
1293 میلیارد
: بودجه ۹۹
1500 میلیارد
: بودجه1400
2180 نفر
پرسنل مستقیم

جهت ثبت درخواست های مربوط به سامانه شفافیت و رفع ابهامات

از این قسمت اقدام نمایید.

جهت ثبت درخواست در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ و پیگیری آن

از این قسمت اقدام نمایید.

© تمامی حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ می باشد.
وبسایت : shafaf.kerman.ir