سامانه شفافیت شهرداری کرمان

لیست قراردادهای سال ۹۸

لیست قردادهای سال ۹۸ شهرداری کرمان به شرح جدول زیر می باشد.
لیست قردادهای سال ۹۸
لیست قراردادهای سال ۹۸
Scroll to top