سامانه شفافیت شهرداری کرمان

اطلاعات پرسنل شهرداری کرمان

لیست اطلاعات پرسنل شهرداری کرمان به تفکیک به شرح زیر می باشد.

پرسنل بازنشسته شهرداری کرمان 

بازنشستگان 98
بازنشستگان 97
بازنشستگان سال 96

احکام پرسنلی مدیران شهرداری

Scroll to top